حاشا که من به موسم گل ترک می کنم

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
                                                            مـن لاف عقل می‌زنم این کار کی کنم
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
                                                              در کار چنـگ و بربط و آواز نی کـنـم
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفـت
                                                          یک چند نیز خدمت معشوق و می کنـم
کی بود در زمانـه وفا جام می بیار
                                                           تا مـن حکایت جم و کاووس کی کنـم
از نامـه سیاه نترسم کـه روز حـشر 
                                                          با فیض لطف او صد از این نامه طی کنـم
کو پیک صبـح تا گلـه‌های شـب فراق
                                                         با آن خجسته طالع فرخنده پی کـنـم
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست 
                                                         روزی رخـش ببینم و تسلیم وی کنـم

/ 0 نظر / 4 بازدید