حکایت...سعدی

حکایت

طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ.گفت: در مسطور آمده است که سه نشان دارد: یکی پانزده سالگی و دیگر احتلام و سوم بر آمدن موی پیش اما در حقیقت یک نشان دارد وبس آنکه در بند رضای حق جل وعلا ــ بیش از آن باشی که در بند حظ نفس خویش و هر آن که در او این صفت موجود نیست به نزد محقیقان بالغ نشمارندش ـ

بـــــه صورت آدمی شــد قطرهء آب

که چل روزش قرار اندر رحم مـاند

وگر چهل ساله را عقل وادب نیست

بتحقیقش نشاید آدمــــــی خــــــوانـد

منبع:http://herat.co.uk/golestan/golestan-5.htm

/ 1 نظر / 4 بازدید