شب يلدا و معنو يت


همه از ديدن آثار گذشتگانشان انگشت بهت به دندان مي گزند که چه بوده اند . بياييد يک بار با

نگاه الهي و قرآني به گذشته بنگريم و از آن درس بگيريم . شب يلدا را چگونه الهي ببينيم ؟؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید