بقا...ساناز کريمی

خطوط زندگی بر صورتم
خطوط مرگ بر دستم
شب از خطوط باران شکسته بود
ابرها شکی نمی سازند
 رودها بی موج
و انسان بی سایه
 خوابها هستند
 ابرها هستند
 رودها هستند
 و من هستم
رویا را به رگبار بسته اند
 و نا در زیر این همه تگرگ
 تنها بقا یافتیم

/ 0 نظر / 4 بازدید