ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما...مولوی

ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما

ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما

در گل بمانده پای دل جان می​دهم چه جای دل

ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما

جوشی بنه در شور ما تا می​شود انگور ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما

وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما

/ 0 نظر / 5 بازدید