اوحدی مراغه ای

جهان   خاليست،  من در گوشه زانممروت    قحط  شد،  بي  توشه  زانم/> اگر بودى چنان چون بود ازين پيشبزرگى    کو   بدانستى  کم  از  بيش/> 

در مذمت روزگار

چرا     بايستمى    ده   نامه   گفتن؟

چو  خامان  درد  دل  با خامه گفتن؟/> کى    از   ده  نامه  اى  نامم  برآيد؟ز   هر   بيهوده   اى  کامم  بر  آيد؟/> چو    دريا   پر   گهر  دارم  ضميرىولى      گوهر     نميجويد     اميرى/> چون  ماه از طبع من خود نور پاشدنه   او  را  مشترى  بايد  که  باشد؟/> سخن   را   چون   خريدارى   نديدمبه    از   ترک   سخن   کارى  نديدم/> خرد   دورست   ازين  بيهوده  گفتنحديث      بوده    و    نابوده    گفتن

/ 0 نظر / 5 بازدید