الوداع

بدرود گفتن،خدا حافظی کردن،نیایشی که در هنگام مسافرت و مفارقت از یکدیگر برزبان می‏آورند،به معنای‏«خدا نگهدار». در حادثه نهضت عاشورا،وداع در مواردی دیده‏می‏شود. امام حسین‏«ع‏»هنگامی که پس از مرگ معاویه و اصرار والی مدینه برای بیعت‏گرفتن از او، می‏خواهد از مدینه خارج شود،به زیارت قبر پیامبر رفته و با او خداحافظی‏می‏کند و عازم مکه می‏شود،وداعی آمیخته با اشک و اندوه فراق،که در همانجا به خواب‏می‏رود و رسول خدا را در خواب می‏بیند.با قبر مادرش و برادرش هم وداع می‏کند.  وداع‏دیگر در روز عاشورا و کربلاست.فرزندان اهل بیت نیز در آخرین باری که از امام و خیمه‏گاه‏خداحافظی می‏کنند، سلام آخر را می‏دهند.وداع واپسین،همراه با سلامی خاص است.

/ 0 نظر / 12 بازدید