چنین یگانه که خواهد زیست ؟...م.آزاد

چنین یگانه که خواهد زیست ؟
چنین یگانه که باید بود
 چنین یگانه که من بودم
 ای مهربان
 که خواهد زیست ؟
چنین یگانه و ناخرسند
و این چنین خشنود
 به شادمانی دوست
اینچنین مهربان که منم
 که می تواند زیست؟

/ 0 نظر / 16 بازدید