زندگی با ماست

عزيزم غصّه نخور زندگی با ماست

اگه باختيم امروز رو فردا که برجاست

توی اين شب سياهه مِه گرفته

نگاه کن خورشيدی از اون دورا پيداست

عزيزم دنيا همين جور نميمونه

يه روز آخر ميشکنه خواب زمونه

عزيزم شب هميشه شب نميمونه

صبح ميشه آفتاب مياد رو بومِ خونه

عزيزم دنيا گلستون ميشه يک روز

هر چی مشکل باشه آسون ميشه يک روز

مهربونی جای کينَرو ميگيره

هر جا دردی باشه درمون ميشه يک روز

يه روز از روزا که هيچکس نميدونه

بدی از دنيا ميره خوبی ميمونه

من و دل منتظر اون روز خوبيم

حتی از ما نبينی اگر نشونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
سوسن

من غصه می خورم تو پسته می خوری محمود جوون هسته دارندگی وبرازندگی