کدام فاجعه؟...صالح وحدت

محیط من حصار سیاهی هاست
 چرا اگر تو نور باشی و از خاک وارهی ، شومی
 چرا اگر ز اصل ثمر گیری
 نشسته در گلورس ویرانه ، شیون بومی
 محیط من نقاب تباهی هاست
 چرا اگر تو مهر باشی و مجموع اختران خواهی
 چه ابرهات به خاک سیاه بنشاند
 چرا اگر به عشق نماز آری
 ز هر کرانه تو را تیر زهر می خواند
 محیط من غبار جداییهاست
 چه واژگونه تو خاموش می شوی در خویش
 چه شوم خاک تو را باد می کند ، فریاد
کدام فاجعه شبکورتر که در این جمع
غبار گردی و خورشیدیت رود از یاد
 

/ 0 نظر / 4 بازدید