پروانه فتاحی طاری

می دانم می ایی

 می دانم
 می ایی
 به سرعت نور
 چون رود ، زلال و پر غرور
می دانم
 همین حالا نیز
 یا هر زمان که بخوانند تو را
 چاره ساز نیازمندانی
 از راه دور
 می سازی برای آنان پل های عبور
 با دریچه های امید و سرور
 می دانم می ایی

/ 0 نظر / 16 بازدید