تا که بودیم نبودیم کسی

تا که بودیم نبودیم کسی

کشت ما را غم بی همنفسی

تا که رفتیم همه یار شدند

خفته ایم و همه بیدار شدند

3200.jpg

/ 2 نظر / 6 بازدید
م.آواره

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم ... از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم ... تقصیر کسی نیست که این اینگونه غریبیم... شاید که خداست خواست که دلتنگ بمیریم!!!!

م.آواره

آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم ... از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم ... تقصیر کسی نیست که این اینگونه غریبیم... شاید که خداست خواست که دلتنگ بمیریم !!!