حکایت...سعدی

پادشاهی به چشم حقارت در طایفه درویشان نظر کرد . یکی از آن میان به فراست دریافت و گفت: ای ملک! ما در این دنیا به جیش از تو کمتریم و به عیش خوشتر و به مرگ برار و در قیامت بهتر انشا الله ـ

اگر کشـــــوری خـــدای کـــامران است

و اگــــر درویش حـــآجتمنتـــد نان اسـت

در آن ساعت کــه خواهنــد این و آن مرد

نخـــواهنـــد از جهــان بیش از کفن بــرد

/ 0 نظر / 4 بازدید