بيمار درد عشق و پرستارم آرزوست...عارف قزوينی

بيمار درد عشق و پرستارم آرزوست
بيمار درد عشق و پرستارم ،آخ پرستارم آرزوست
بهبود زان دو نرگس ،بهبود زان دو نرگس ،
بيدارم آرزوست ،آي داد
بيدار هر که گشت در ايران ،رَوَد به دار رَوَد به دار
بيدارو زندگاني بيدارم آرزوست ،اي واي
آخ اي ديده خون ببار که يک ملتي به خواب رفته است و من دو ديدهء بيدارم آرزوست

آه ايران خرابتر زدو چشم تو اي سَنـَم
اصلاح کاراز تو ،در اين کاروار زور
ايران فداي بُـوالهوسي هاي خائنين گرديده
ايران فداي بُـوالهوسي هاي خائنين گرديده
يک قـُشون فداکارم آرزوست
آي اي فکر غافل

/ 3 نظر / 39 بازدید
m

[گل]