عاشقانه...ساناز کريمی

با کوچه های تعبیر بیگانه ام
 در رخوتم حرکت کن
پیش از آنکه کوچه نشین تعابیر خواب شوم
 با تفسیر سایه ها غریبه ام
 بر اینه چنان شفاف بتاب
تا به تفسیر هاله ماه نیازی نباشد
 از دواری طبیعت هراسانم
 رویشت را بر جسم عقیم من چنان تشریح کن
 که از باران بی نیاز شود

/ 0 نظر / 4 بازدید