تا دست به اتفاق بر هم نزنیم...خيام

تا  دست  به  اتفاق   بر  هم   نزنیم

پایی  ز  نشاط  بر  سر  هم   نزنیم

خيزيم و دمی زنیم پيش از دم صبح

کاين صبح بسی دمد که ما دم  نزنیم

/ 1 نظر / 47 بازدید

پایی ز نشاط بر سر هم نزنیم [خنده] تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پایی ز نشاط بر سر غم نزنیم،