اميد...

چند بار امید بستی و دام بر نهادی

تا دستی یاری دهنده

کلامی مهر آمیز

نوازشی

یا گوشی شنوا

به چنگ آری؟

چند بار

 دامت را تهی یافتی؟

از پای منشین

آماده شو که دیگر بار و دیگر بار

دام باز گستری...!!!!!!

مارگوت بیکل

/ 0 نظر / 4 بازدید