منوچهر آتشی

پرسش

این ابرهای سوخته سوگوار
تابوت آفتاب را به کجا می برند ؟
این بادهای تشنه هار و حریص وار
 دنبال آبگون سراب کدام باغ
 پای حصارهای افق سینه می درند ؟
کنون درخت لخت کویر
 پایان ناامیدی
 و آغاز خستگی کدامین مسافر است ؟
مرغان رهگذر
 مرگ کدام قاصد گمگشته را
 از جاده های پرت به قریه می آورند ؟
ای شب !‌ به من بگو
کنون ستاره ها
 نجواگران مرثیه عشق کیستند
 هنگام عصر بر سر دیوار باغ ما
باز آن دو مرغ خسته چرا می گریستند ؟

/ 0 نظر / 4 بازدید