گولم نزن...رضا صادقی

پنهون نکن فریبتو
می خندی اما زورکی
نگاهت از من خالیه
بهانه هاتم الکی

تو دیگه ما رو نمی خوای
این از نگات مشخصه
من می دونم دستای من
به دست تو نمی رسه

فریبه حتی گریه هاتو لحظه هاتو بودن هاتو موندن هاتو خواستن هات

دیگه گولم نزن دروغ نگو
نگو که قلبت با منه
نگو که نبض لحظه هات
فقط واسه من می زنه

دیگه گولم نزن دروغ نگو
نگو که قلبت با منه
نگو که نبض لحظه هات
فقط واسه من می زنه

چقده ساده بودم
تو این همه تو رو نشناخته بودم
به حیله هات دلم رو باخته بودم
که قلبت با منه

چقدر دیوونه بودم
حتی وقتی دستت رو خونده بودم
بازم به تو من چیزی نگفتم
که قلبت نشکنه

چقده ساده بودم
تو این همه تو رو نشناخته بودم
به حیله هات دلم رو باخته بودم
که قلبت با منه

چقدر دیوونه بودم
حتی وقتی دستت رو خونده بودم
بازم به تو من چیزی نگفتم
که قلبت نشکنه

پنهون نکن فریبتو
می خندی اما زورکی
نگاهت از من خالیه
بهانه هاتم الکی

تو دیگه ما رو نمی خوای
این از نگات مشخصه
من می دونم دستای من
به دست تو نمی رسه

فریبه حتی گریه هاتو لحظه هاتو بودن هاتو موندن هاتو خواستن هات

دیگه گولم نزن دروغ نگو
نگو که قلبت با منه
نگو که نبض لحظه هات
فقط واسه من می زنه

دیگه گولم نزن دروغ نگو
نگو که قلبت با منه
نگو که نبض لحظه هات
فقط واسه من می زنه

/ 1 نظر / 4 بازدید
** بانو **

وب جالب و جذابی است شاد باشيدو سبز