شکر کند کاغذ تو از شکر بی حد تو ...مولوی

شکر  کند   کاغذ   تو  از  شکر  بی  حد   تو     کامد  او در  بر  من ،       با     وی   ماننده شدم

شکر  کند   خاک دژم  ،   از فلک و چرخ بخم     کز  نظر   و   گردش   او    نور       پذيرنده  شدم

شکر کند چرخ فلک ،  از ملک و ملک و ملک     کز کرم  و  بخشش  او  روشن   و  بخشنده شدم

شکر  کند  عارف  حق  کز  همه  بر  ديم سبق      بر  زبر  هفت  طبق  ،    اختر  رخشنده شدم

زهره بدم  ماه  شدم    چرخ  دو  صد  تاه شدم      يوسف  بودم   ز کنون   يوسف   زاينده   شدم

از توا م ای  شهره قمر ،  در  من و در خود بنگر        کز  اثر   خنده    تو    گلشن  خندنده    شدم

باش  چو شطرنج روان  خامش و خود جمله زبان   کز   رخ  آن  شاه  جهان  فرخ   و فرخنده  شدم

/ 0 نظر / 18 بازدید