ز من نگارم...ملک الشعرا بهار

ز من نگارم عزیزم ،خبر ندارد
به حال زارم حبیبم، نظر ندارد
خبر ندارم من، از دل خود
دل من از من ،عزیزم خبر ندارد
دل من از من، عزیزم خبر ندارد

كجا رود دل عزيز من ، آخ كه دلبرش نيست
كجا رود دل عزيز من ، آخ كه دلبرش نيست
كجا پرد مرغ ،حبیبم كه پر ندارد
كجا پرد مرغ ،حبیبم كه پر ندارد

امان از اين عشق عزيز من آخ فغان از اين عشق
امان از اين عشق عزيز من آخ فغان از اين عشق
كه غير خونه ه جگر ندارد
كه غير خونه ه جگر ندارد

كجا پرد مرغ ،حبیبم كه پر ندارد
كجا پرد مرغ ،حبیبم كه پر ندارد

/ 0 نظر / 38 بازدید