گفــت که : شيخی و سری ، پيش رو و راه بری...مولوی

گفــت که : شيخی و سری ، پيش رو و راه بری    شيخ  نيم ، پيش نيم   ،   امر  ترا  بنده شدم

گفــت که :   با بال و پری ، من پر و بالت ندهم     در  هوس  بال  و پرش بی  پر   و  پرکنده شدم

گفت  مرا  دولت نو   ،    راه مرو    رنجه مشو       زانک  من  از  لطف و  کرم سوی تو  آينده شدم

گفت مرا عشق کهن   ،    از  بر  ما  نقل  مکن     گفتم  آری  نکنم  ،    ساکن  و    باشنده شدم

چشمه  خورشيد توئی  ،   سايه گه  بيد    منم     چونک  زدی بر سر من  پست و گدازنده شدم

تابش جان يافت دلم   ،  وا شد و بشکافت دلم       اطلس نو  بافت دلم  ،دشمن  اين ژنده شدم

صورت جان وقت سحر ،   لاف همی زد ز بطر         بنده و خربنده بدم  ،   شاه  و  خداونده شدم

/ 0 نظر / 3 بازدید