مارگوت بیکل

اگر می خواهی نگهم داری

دوست من

از دستم می دهی!

اگر می خواهی همراهیم کنی

دوست من

تا انسان آزادی باشم،

میان ما

همبستگی ئی از آن گونه می روید

که زندگی ما هر دو تن را

غرق در شکوفه می کند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید