خورجين...ايرج جنتی عطائی

ببین ای بانوی شرقی
 ای مثل گریه صمیمی
همه هر چی دارم اینجاست
 تو این خورجین قدیمی
 خورجینی که حتی تو خواب
 از تنم جدا نمی شه
 مثل اسم و سرنوشتم
 دنبالم بوده همیشه
 بانوی شرقی من
 ای غنی تر از شقایق
 مال تو ، ارزونی تو
 خورجین قلب این عاشق
توی این خورجین کهنه
 شعر عاشقانه دارم
 برای تو و به اسمت
 یه کتاب ترانه دارم
 یه بغل گل دارم اما
 گل شرم و گل خواهش
 قلبی از عاطفه سرشار
قلبی تشنه ی نوازش
 این بوی غریب شب نیست
 بوی آشنای عشقه
تپش قلب زمین نیست
 این صدا ، صدای عشقه
 اسم تو داغی شرمه
 اوی قلب سرد خورجین
 خواستن تو یه ستاره ست
 پشت این ابرای سنگین
 خورجینم اگه قدیمی
 اگه بی رنگه و پاره
 برای تو اگه حتی
 ارزش بردن نداره
 واسه من بود و نبوده
 هر چی که دارم همینه
 خورجینی که قلب این
 عاشق ترین مرد زمینه

/ 0 نظر / 5 بازدید