ثواب زيارت خاندان پيامبر (ص)

ثواب زيارت خاندان پيامبر (ص) 

محمدبن قوليه باسندخود،از جابر، از امام باقر (ع) نقل كرده بود كه فرمود: امير مومنان فرمود: روزي رسول خدا (ص)  به ديدار ما آمد؛ در حالي كه ام ايمن شير و كره و خرما براي ما هديه آورده بود، از آن آورديم و او خورد ، سپس برخاسته به گوشه خانه رفت و چند ركعت نماز گزارد ، چون آخرين سجده اش فرا رسيد سخت (منقلب شده) گريست، كسي از ما به سبب هيبت و عظمتش چيزي از او نپرسيد .

حسين (ع) برخاسته در دامان او نشست و عرض كرد : پدر جان!چون به منزل ما آمدي آنچنان خوشحال شديم كه از هيچ چيز آنگونه شادمان نگشتيم، سپس چنان گريستي كه ما را غمگين كرد چرا گريستي ؟

فرمود: فرزندم! پيش از اين ، جبرئيل بر من نازل شده و خبر داد كه شما (همگي)كشته خواهيد شد و قبور شما ( از هم جدا و ) پراكنده خواهند بود.

عرض كرد: پدر جان! براي كسانيكه قبور پراكنده ما را زيارت كنند چه پاداشي خواهد بود؟

فرمود: فرزندم! آنان گروههايي از امت من اند كه (قبور ) شما را زيارت مي كنند و بدين وسيله بركت (خدا را) مي جويند، و بر من شايسته است كه در روز قيامت سراغشان آيم و آنان را از هراسهاي آن روز و از گناهانشان برهانم و خدا آنان را در بهشت جاي دهد.

روايت شده كه : روزي پيامبر (ص)  نشسته بود و علي و فاطمه و حسن و حسين (ع)پيرامون او بودند ، به آنان فرمود: چگونه ايد آنگاه كه كشته شده ايد و قبرهايتان پراكنده (ودور از هم) است ؟

حسين (ع) عرض كرد: آيا مي ميريم يا كشته مي شويم ؟

فرمود: فرزندم ! تو مظلومانه كشته مي شوي، و برادرت ( حسن (ع) نيز) مظلومانه كشته مي شود، و نسلهاي شما در اطراف زمين فراري (و پراكنده) مي شوند .

حسين (ع) عرض كرد : چه كسي ما را مي كشد اي رسول خد .

فرمود: مردم شرور .

حسين (ع) پرسيد : اي رسول خدا ! آيا پس از شهادت كسي براي زيارت ما مي آيد؟

فرمود: آري فرزندم ! گروهي از امت من كه با زيارت شما قصد نيكوكاري و پيوند با مرا دارند (به زيارت قبور شما خواهند آمد). پس هر گاه روز قيامت شود، من در موقف به ديدارشان آيم تا بازوانشان را گرفته آنان را از هراسها و سختيهاي قيامت برهانم.

عبدالله بن محمد صنعاني از امام باقر (ع) نقل كرده كه فرمود: هر گاه حسين (ع) نزد رسول خدا (ص)  مي آمد او پيوسته او را به طرف خود كشيده به امير مؤمنان (ع) مي فرمود: او را نگهدار ، او را در بر گرفته و مي بوسيد و مي گريست . حسين (ع) مي پرسيد: بابا جان! چرا گريه مي كني ؟

مي فرمود: فرزندم ! جاي شمشيرها را مي بوسم و مي گريم .

پرسيد:بابا جان! آيا من كشته مي شوم؟

فرمود: آري به خدا سوگند ، پدرت و برادرت و خودت(هر سه كشته مي شويد).

پرسيد: بابا جان! آيا قتلگاه ما دور از هم است؟

فرمود: بله فرزندم.

پرسيد: از امت تو چه كسي به زيارت ما خواهد آمد ؟

فرمود: مرا و نيز پدر و برادر تو را جز (پاكان و ) صديقان امتم

زيارت نخواهند كرد.

عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل كرده كه فرمود: روزي حسين بن علي (ع) در دامان پيامبر (ص)  بود . ناگاه سر خود را بلند كرد و پرسيد: بابا جان ! كسي كه تو را پس مرگ ، زيارت كند چه پاداشي دارد؟

فرمود: فرزندم ! هر كه پس از مرگم به زيارتم آيد بهشت از آن او خواهد بود و هر كه پس از مرگ پدرت به زيارتش آيد بهشت از آن او خواهد بود و هر كه پس از مرگ برادرت به زيارت او آيد بهشت از آن او خواهد بود و هر كه پس از مرگ تو به زيارتت آيد بهشت از آن او خواهد بود.

منبع :سایت تبیانhttp://library.tebyan.net/books1/5571.htm

پی نوشت : البته باید توجه داشت که  فقط زیارت  افرادی قبول هست به گفته پیامبر از پاکان و

صدیقان امت رسول الله (ص) باشند

/ 0 نظر / 4 بازدید