سلام جوجو

ديدی چی شد؟ تو که ميگفتی شاهزاده خيلی دوستت داره اين بود؟

تو که ميگفتی ..........

ای بابا جوجو دارم به تو هم کم کم شک ميکنم.

ميگه ميشه شاهزاده پری رو دوست نداشته باشه ؟

مگه ميشه دل ازش بريده باشه ؟

مگه ميشه همه چيز به همين سادگی ...........

/ 2 نظر / 5 بازدید
کارآگاه جنايی

چيزی نشد فقط جو جو و من هر دوشون رفتن سراغ کارشون

من و جوجو

کجايی پری ديگه نمی نويسی. تو هم من و جوجو رو فراموش کردی