امروز در تاريخ

در چنین روزی درسال  483 میلادی حکومت  بلاش پادشاه ساسانی آغاز شد . بلاش پس از فیروز بر تخت پادشاهی نشست .
سلطنت او تا سال 478 میلادی ادامه یافت. از اقدامات او می توان به  صلح با قوم  هیاطله اشاره کرد . پیش از او فیروز اول به نزد هیاطله رفت و با کمک آنان به پادشاهی رسید اما پس از به سلطنت  رسیدن ، با آنان وارد جنگ شد . پس از بلاش قباد بر تخت سلطنت نشست . قباد از خوشنوازخان هیاطله یاری گرفت و به ایران لشکر کشید تا بلاش را از حکومت خلع کند اما بلاش قبل از جنگ در گذشت و قباد بدون در گیری  به قدرت رسید

/ 0 نظر / 4 بازدید