مرگ عاشقان زيباست... م. آزاد

باغی از صنوبرها
ارغوانی از آتش
رودباری از الماس
وز کبوده جنگل ها
 مرگ در خزان فریاد
 آن زمان که می پوسد
ریشه های ابریشم
 برگهای نیلوفر
 وز کبوده می ماند
 سایه های خاکستر
مرگ هیچ زیبا نیست
مرگ عاشقان زیباست
 مرگ عاشقانه ی شهر
 مرگ عاشقان در شب
 با شکوهتر مرگی ست
 مرگ عاشقانه ی رود
 بر کناره ی دریا
مرگ نیست
 وز مرگش می خوانی
 مرگ شاهوار اینست

/ 0 نظر / 5 بازدید