من و جوجو

 جمله آموزنده: هرگاه خداوند تو را به لبة پرتگاه هدايت کرد به خدا اطمينان کن چون يا تو را از

پشت خواهد گرفت يا به تو پرواز کردن خواهد آموخت

 

/ 0 نظر / 3 بازدید