هزار دشمنـم ار می‌کنند قصد هـلاک

هزار دشمنـم ار می‌کنند قصد هـلاک

                                             گرم تو دوستی از دشمـنان ندارم باک
مرا امید وصال تو زنده می‌دارد
                                           و گر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک
نفـس نفـس اگر از باد نشنوم بویش
                                                 زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک
رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات
                                                    بود صـبور دل اندر فراق تو حاشاک
اگر تو زخم زنی به کـه دیگری مرهـم
                                                  و گر تو زهر دهی به کـه دیگری تریاک
بـضرب سیفـک قتـلی حیاتـنا ابدا
                                                لان روحی قد طاب ان یکون فداک
عنان مپیچ که گر می‌زنی به شمشیرم
                                                     سـپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک
تو را چنان که تویی هر نـظر کـجا بیند
                                                   به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک

                           بـه چشم خلق عزیز جهان شود حافظ 
                           کـه بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک

/ 0 نظر / 6 بازدید