الهي! اگر خامم، پخته‌ام كن، ...پير هرات

الهي! اگر خامم، پخته‌ام كن، و اگر پخته‌ام، سوخته‌ام كن.
الهي! مكش اين چراغ افروخته را، و مسوزان اين دل سوخته را، و مَدَر اين پردة دوخته را، و مران اين بندة آموخته را.
الهي از آن خوان كه از بهر خاصان نهادي، نصيب من بينوا كو
اگر مي‌فروشي، بهايش كه داده و گر بي‌بها مي‌دهي بخش ما كو؟
تو لالة سرخ و لؤلؤ مكنوني من مجنونم، تو ليليّ مجنوني
تو مشتريان بابضاعت داري با مشتريان بي‌بضاعت چوني؟

/ 0 نظر / 3 بازدید