پروانه فتاحی طاری

زمزمه ی صبح

سپیده دمید
 پنجره ای رو به آسمان باز شد
 شاخه های نور از زمین رویید
 چشمه جوشید
 آهو بچه ای رقصید
غنچه خندید و گل باز شد
درختی شکوفه هایش را دید
 خرگوشی سر از خواب برداشت
زاغچه ای از روی دیوار
 اولین بار پرید
 کوه ، هاله ی خورشید را دید
 رود ، زمزمه ی صبح را شنید
ماهی رود با شور و شوق
 نغمه ی هستی را سرود

/ 0 نظر / 6 بازدید