در ارتفاع...فرخ تميمی

اگر من نبودم
 به کدام آه ، خم می شدی ؟
 و اگر تو نبودی
کدام نوازش ، سر انگشتانم را اشارت می آموخت ؟
 نظاره کن شعر گیاه را
 سبزینه ،
هستی است .
مرا به خورشید چشمانت
 متصاعد شو
 در آوند هات
 که در ارتفاع
چیزی تشنه است .

/ 0 نظر / 3 بازدید