پسر بچه...محمد علی سپانلو

اگر این کودک شاعر شد
 آسمان امروز
خاطرش می ماند
 قطره های زرین
گوشوار زن زیبا
دو قدم پیش از ظهر
این بهاری که به تدریج
می دهیم از دست
 می تواند که به ما پس بدهد
 هنرش این باشد
 اگر این کودک شاعر شد

/ 0 نظر / 4 بازدید