تسليت... رسول نجفيان

دیگر کدام نسیم نوازشگر
 به لاله های داغدار
تسلیت خواهد گفت ؟
ایا کسی چراغ خواهد آورد ؟
تا آنان خویشتن خویش را در اینه ها بنگرند
و یادشان بیاید
 یادشان
 که شب در آستین خویش
چیزی جز مسخ نداشت

پي نوشت: امروز فهميدم مادر بزرگ يكي از بهترين دوستانم به رحمت خدا رفته...

من و جوجو

/ 0 نظر / 5 بازدید