نالهء مرغ اسير...عارف قزوينی

نالهء مرغ اسير اينهمه بهر وطن است
مـَسلَـک مرغ گرفتار قفس همچو من است
فکري اي هموطنان فکري اي هموطنان
در رَه آزادي خويش بنمائيد
که هرکـَس نکند.
که هرکـَس نکند ،مثل من است

جامه اي ،کونـَشود غرق به خون بهر وطن
بـِدَرآن جامه ،که ننگ تـَنو کم از کفـَن است
بـِدَرآن جامه ،که ننگ تـَنو کم از کفـَن است

/ 0 نظر / 3 بازدید