عشق من و تو

 

آسمون شيشه ای...شايا تجلی

یه آسمون شیشه ای یه خلوت همیشگی
یه قلب تنهای غریب تو اتفاق زندگی
یه صدای اشنا تو این سکوت بی نفس
میاد بازم به این دیار به زیرسقف این قفس
نگاش پر از گلایه هاس دساش پر از زردی برف
لبای خشکه بیصداش شده پر از حسرت حرف
بیا بیا ای اشنا من و تو خیلی بی کسیم
تو زندگی تو خستگی برای قلب هم بسیم
میاد که دست خستمو مهمون برفاش بکنه
میاد دل سکوتمو طعمه حرفاش بکنه
بیا بیا ای اشنا منو تو خیلی بی کسیم
تو زندگی تو خستگی برای قلب هم بسیم
بیا بیا ای اشنا منو تو خیلی بی کسیم
تو زندگی تو خستگی برای قلب هم بسیم
یه اسمون شیشه ای یه خلوت همیشگی
یه قلب تنهای غریب تو اتفاق زندگی
یه صدایاشنا تو این سکوت بی نفس
میاد بازم به این دیار به زیر سقف این قفس
نگاش پر از گلایه هاس دساش پر از زردی برف
لبای خشکه بیصداش شده پر از حسرت حرف
بیا بیا ای اشنا منو تو خیلی بی کسیم
توزندگی توخستگی برای قلب هم بسیم
میاد که دست خستمو مهمون برفاش بکنه
میاد دل سکوتمو طعمه حرفاش بکنه
بیا بیا ای اشنا منو تو خیلی بی کسیم
تو زندگی تو خستگی برای قلب هم بسیم
بیا بیا ای اشنا منو تو خیلی بی کسیم
تو زندگی تو خستگی برای قلب هم بسیم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٩ - حمیدرضا