عشق من و تو

 

صبح...احمد شاملو

ولرم و
 
 کاهلانه

آب‌دانه‌های چرکي‌ باران ِ تابستاني
بر برگ‌های بي‌عشوه‌ی خطمي
به ساعت ِ پنج ِ صبح.

در مزار ِ شهيدان
 
 هنوز
خطيبان ِ حرفه‌يي درخواب‌اند.
حفره‌ی معلق ِ فريادها
 
 در هوا
 
 خالي‌ست.
و گُل‌گون‌کفنان
 
 به خسته‌گي
 
 در گور
 
 گُرده تعويض مي‌کنند.


به ترديد
آبله‌های باران
بر الواح ِ سَرسَری
به ساعت ِ پنج ِ صبح.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٧ - حمیدرضا