عشق من و تو

 

بگو بخواند ...منوچهر آتشی

چه ایه ایست که این مرده را برانگیزد
چه ایه ایست کدامین پیغمبر آورده ست
بگو بخواند با هر دهان بر این دمسرد
که زیر یوغ هزارن هزار کنده خیس
چو آن پنیرک در خار رسته سرزده است
بگو بخواند بر این پرنده تبدار
که از میان جنگل باران
به سوی مزرعه زرد روز پر زده است
بگو بیاید دریا شبی به بالیننم
بگو بغرد دریا بگو بکوبد دریا بر سنگ
ز پلک خسته شاید این خواب وهم برچینم
بگو بیاید خورشید پر طنین جنوب
بگو بسوزد در من مرداب یاس را
 بگو برانگیزد بر تیغه طلایی صبح
این قوچ پیر را
 دوباره رو بفراز از شکافهای کبود
بگو بخواند با هر دهان که می داند
 بگو بنالد با هفت بند گریانش چوپان
 بگو بخواند
 بگو که روح من از برج کهنه برخیزد
دوباره بر سر کاریز خشک پرریزد
 در این زمان که پنیرک ز خار می روید
چه ایه ایست که می گوید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٥ - حمیدرضا