عشق من و تو

 

صبح...سهراب دروديان

هوای تازه میاید
و انقدر زندگی بخش هست که
پرده ی اتاق را برقصاند
صدای ساز میاید
و انقدر شوق دهنده است که
مرا بی تاب کند
انگاه صدای گنجشک ها
مرا به فکر فرو میبرد
که شاید دلم بخواهد بخوانم
من می خوانمو
پرده میرقصدو
ساز صدای گنجشک ها را می بلعد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا