عشق من و تو

 

مکن کارى که پا بر سنگت آيو ...بابا طاهر

مکن کارى که پا بر سنگت آيو
جهان با اين فراخى تنگت آيو
چو فردا نامه خوانان نامه خونند
تو وينى نامه ى خود ننگت آيو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا