عشق من و تو

 

خدايا داد از اين دل داد از اين دل ...بابا طاهر

خدايا داد از اين دل داد از اين دل
نگشتم يک زمان من شاد از اين دل
چو فردا داد خواهان داد خواهند
بر آرم من دو صد فرياد از اين دل

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا