عشق من و تو

 

شايد...محمد علی سپانلو

شاید تو را دوباره بیابد
در طرحی از بخار دهانت
در سردی زمستان
 یا عطری از کنار بناگوشت
 در آخر بهار
 یا از دهان بطری
غافلگیر
 ظاهر شود
 هنگام جرعه ای که بریزی به جام
در بین پک زدن به سیگاری
 آهسته پشت صندلی ات
 مثل نسیم سر بکشد
 و زمزمه کند : سلام ، گل من

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢٦ - حمیدرضا