عشق من و تو

 

ولنتاين(25 بهمن ماه) يا سپندارمذگان(29 بهمن ماه)....

 ولنتاين(25 بهمن ماه) يا سپندارمذگان(29 بهمن ماه).... ولنتاين روز عشاق غربي و

سپندار مذگان روز عشاق ايراني(ايران باستان--- حتي قديمي تر و تاريخي تر از ولنتاين)...

کداميک را انتخاب مي کنيد.... 25 بهمن يا 29 بهمن ماه روز عشاق را جشن ميگيريد؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢٤ - حمیدرضا