عشق من و تو

 

 

شنيدم چو قوي زيبا بميرد

فريبنده زاد و فريبا بميرد

شب مرگ تنها نشيند به گنجي

رود گوشه اي دوز تنها بميرد

در ان گوشه چندان غزل خواند

که خود در ميان غزلها بميرد

چو روزي از اغوش دريا بر امد

شبي هم در اغوش دريا بميرد

تو درياي مني اغوش بگشا

که مي خواهد اين قوي زيبا بميرد

 با گچ رنگارنگ بر تخته سياه بد بختي صورت خوشبختي را بکشيد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢٠ - حمیدرضا