عشق من و تو

 

از آمـدن بـهار و از رفـتن دی...خيام

از  آمـدن   بـهار  و   از   رفـتن      دی

اوراق  وجــود  مـا  هـمی  گــردد     طی

می خور، مخور اندوه که گفته است حکیم

غم های  جهان  چو  زهر و  تریاقش  می

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - حمیدرضا