عشق من و تو

 

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو ...خيام

آن  قصر  که  بر  چرخ  همی زد پهلو

بر  درگه   او    شهان    نهادندی    رو

ديديم   که   بر   کنگره اش   فاخته ای

بنشسته   همی   گفت   که  کوکو کوکو؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - حمیدرضا