عشق من و تو

 

می خور که فلک بهر هلاک من و تو...خيام

می خور که فلک بهر هلاک من و تو

قصدی  دارد  به  جان  پاک  من و تو

در سبزه نشین  و مــی روشن می خور

کاين سبزه بسی  دمد  ز خاک  من و تو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - حمیدرضا