عشق من و تو

 

از تن چو برفت جان پاک من و تو...خيام

از تن چو برفت جان پاک من و تو

خشـتی دو نـهند بر مغـاک مـن و تو

و آنــگه برای خشت  گــور دگران

در کـالبدی  کـشند خـاک  من  و  تو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٦ - حمیدرضا