عشق من و تو

 

یک چند به کودکی به استاد شديم

یک   چند  به کودکی  به استاد  شديم

یک   چند  ز استادی خود شاد   شديم

پايان   سخن  شنو که ما را چه  رسيد

چون  آب  بر آمدیم و چون باد  شديم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ - حمیدرضا